Banner
 
KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐH-K10 (ĐỢT 2)
Cập nhật: 10/05/2019
Lượt xem: 4767
KẾ HOẠCH
BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 10
 
 
Căn cứ theo Quy chế đào tạo và Tiến độ đào tạo các lớp Đại học Khóa 10, Ban chủ  nhiệm Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:

1.  Điều kiện để sinh viên được tham gia bảo vệ ĐATN
  • Phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.
  • Có Phiếu giao Đồ án tốt nghiệp đã được Khoa duyệt.
  • Tên đề tài thực tế và Tên đề tài trong phiếu giao đồ án tốt nghiệp phải trùng nhau.
2.  Chấm phản biện
  • Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 25/04/2019: Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo ĐATN (bìa giấy bóng kính có phiếu giao ĐATN photo) + đĩa CD (ghi chương trình, nội dung báo cáo) về Văn phòng khoa CNTT.
  • Ngày 26/04/2019: Các giảng viên được phân công nhiệm vụ nhận quyển báo cáo từ Văn phòng khoa CNTT và chấm điểm vào phiếu đánh giá (theo mẫu gồm GVHD, GVPB), đồng thời gửi lại điểm đánh giá ĐATN trước ngày 07/05/2019 cho Giáo vụ Khoa.
  • Trong ngày bảo vệ, mỗi sinh viên phải nộp về Hội đồng 02 quyển ĐATN và 02 đĩa CD (01 quyển bìa cứng có phiếu giao ĐATN dấu đỏ, 01 quyển bìa giấy bóng kính có phiếu giao ĐATN photo) theo bản hướng dẫn viết ĐATN.
3. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp (dự kiến)
 
Thời gian Hội đồng Địa điểm Số lượng   Thời gian Hội đồng Địa điểm Số lượng
7h30 ngày 08/05/2019 26 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 10 7h30 ngày 11/05/2019 21 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 10
13h00 ngày 08/05/2019 31 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 10 22 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 11
7h30 ngày 09/05/2019 1 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 10 23 Phòng HT3 (Tầng 6_A1) 11
2 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 10 24 Phòng CLC1-T9_A1 11
3 Phòng HT3 (Tầng 6_A1) 10 25 Phòng CLC2-T9_A1 11
16 Phòng CLC1-T9_A1 9 13h00 ngày 11/05/2019 27 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 11
5 Phòng CLC2-T9_A1 10 28 Phòng HT3 (Tầng 6_A1) 11
13h00 ngày 09/05/2019 6 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 9 29 Phòng CLC1-T9_A1 10
7 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 10 30 Phòng CLC2-T9_A1 11
8 Phòng HT3 (Tầng 6_A1) 10 7h30 ngày 12/05/2019 34 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 10
4 Phòng CLC1-T9_A1 10 32 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 10
10 Phòng CLC2-T9_A1 10 33 Phòng HT3 (Tầng 6_A1) 11
7h30 ngày 10/05/2019 11 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 10 13h00 ngày 12/05/2019 35 Phòng CLC2-T9_A1 10
12 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 10 36 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 10
13 Phòng HT3 (Tầng 6_A1) 10 37 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 10
19 Phòng CLC1-T9_A1 9 38 Phòng HT3 (Tầng 6_A1) 10
15 Phòng CLC2-T9_A1 10
13h00 ngày 10/05/2019 9 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 9
17 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 10
18 Phòng HT3 (Tầng 6_A1) 11
14 Phòng CLC1-T9_A1 10
20 Phòng CLC2-T9_A1 104.  Danh sách các hội đồng bảo vệ
 
Hi đồng 1 Hội đồng 20
Stt Họ và tên Nhiệm vụ Stt Họ và tên Nhiệm vụ
1 TS. Nguyễn Mạnh Cường Chủ tịch 1 TS. Trần Chí Kiên Chủ tịch
2 ThS. Trần Thanh Huân Thư ký 2 Ths. Mai Thanh Hồng Thư ký
3 ThS. Lê Thị Thủy ủy viên 3 ThS. Vũ Đức Huy ủy viên
Hội đồng 2 Hội đồng 21
1 TS. Ngô Đức Vĩnh Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Mạnh Cường Chủ tịch
2 ThS. An Văn Minh Thư ký 2 ThS. Trần Thanh Huân Thư ký
3 ThS. Nguyễn Văn Tỉnh ủy viên 3 ThS. Lê Thị Thủy ủy viên
Hội đồng 3 Hội đồng 22
1 TS. Đỗ Văn Tuấn Chủ tịch 1 TS. Ngô Đức Vĩnh Chủ tịch
2 ThS. Vũ Thị Tuyết Mai Thư ký 2 ThS. An Văn Minh Thư ký
3 ThS. Trần Hùng Cường ủy viên 3 ThS. Nguyễn Văn Tỉnh ủy viên
Hội đồng 4 Hội đồng 23
1 TS. Nguyễn Bá Nghiễn Chủ tịch 1 TS. Đỗ Văn Tuấn Chủ tịch
2 ThS. Trần Phương Nhung Thư ký 2 ThS. Vũ Thị Tuyết Mai Thư ký
3 ThS. Ngô Văn Bình ủy viên 3 ThS. Trần Hùng Cường ủy viên
Hội đồng 5 Hội đồng 24
1 TS. Nguyễn Hoàng Tú Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Bá Nghiễn Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Thái Cường Thư ký 2 ThS. Trần Phương Nhung Thư ký
3 ThS. Trịnh Bá Quý ủy viên 3 ThS. Ngô Văn Bình ủy viên
Hội đồng 6 Hội đồng 25
1 ThS. Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Hoàng Tú Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Lan Anh Thư ký 2 ThS. Nguyễn Thái Cường Thư ký
3 ThS. Chu Thị Quyên ủy viên 3 ThS. Trịnh Bá Quý ủy viên
Hội đồng 7 Hội đồng 26
1 TS. Trần Tiến Dũng Chủ tịch 1 ThS. Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Thị Hương Lan Thư ký 2 ThS. Nguyễn Lan Anh Thư ký
3 ThS. Hoàng Quang Huy ủy viên 3 ThS. Chu Thị Quyên ủy viên
Hội đồng 8 Hội đồng 27
1 TS. Phạm Văn Hà Chủ tịch 1 TS. Trần Tiến Dũng Chủ tịch
2 ThS. Đăng Quỳnh Nga Thư ký 2 ThS. Nguyễn Thị Hương Lan Thư ký
3 ThS. Ngô Thị Bích Thúy ủy viên 3 ThS. Hoàng Quang Huy ủy viên
Hội đồng 9 Hội đồng 28
1 ThS. Phạm Văn Hiệp Chủ tịch 1 TS. Phạm Văn Hà Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Thanh Hải Thư ký 2 ThS. Đăng Quỳnh Nga Thư ký
3 ThS. Nguyễn Tuấn Tú ủy viên 3 ThS. Ngô Thị Bích Thúy ủy viên
Hội đồng 10 Hội đồng 29
1 TS. Trần Chí Kiên Chủ tịch 1 ThS. Phạm Văn Hiệp Chủ tịch
2 Ths. Mai Thanh Hồng Thư ký 2 ThS. Nguyễn Thanh Hải Thư ký
3 ThS. Vũ Đức Huy ủy viên 3 ThS. Nguyễn Tuấn Tú ủy viên
Hội đồng 11 Hội đồng 30
1 TS. Nguyễn Mạnh Cường Chủ tịch 1 TS. Trần Chí Kiên Chủ tịch
2 ThS. Trần Thanh Huân Thư ký 2 Ths. Mai Thanh Hồng Thư ký
3 ThS. Lê Thị Thủy ủy viên 3 ThS. Vũ Đức Huy ủy viên
Hội đồng 12 Hội đồng 31
1 TS. Ngô Đức Vĩnh Chủ tịch 1 ThS. Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch
2 ThS. An Văn Minh Thư ký 2 ThS. Nguyễn Trung Phú Thư ký
3 ThS. Nguyễn Văn Tỉnh ủy viên 3 ThS. Đoàn Văn Trung ủy viên
Hội đồng 13 Hội đồng 32
1 TS. Đỗ Văn Tuấn Chủ tịch 1 TS. Ngô Đức Vĩnh Chủ tịch
2 ThS. Vũ Thị Tuyết Mai Thư ký 2 ThS. Trần Thanh Hùng Thư ký
3 ThS. Trần Hùng Cường ủy viên 3 ThS. Đỗ Ngọc Sơn ủy viên
Hội đồng 14 Hội đồng 33
1 TS. Nguyễn Bá Nghiễn Chủ tịch 1 TS. Phạm Văn Hà Chủ tịch
2 ThS. Trần Phương Nhung Thư ký 2 ThS. Vũ Minh Yến Thư ký
3 ThS. Ngô Văn Bình ủy viên 3 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Bình ủy viên
Hội đồng 15 Hội đồng 34
1 TS. Nguyễn Hoàng Tú Chủ tịch 1 ThS. Phạm Văn Hiệp Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Thái Cường Thư ký 2 ThS. Trần Phương Nhung Thư ký
3 ThS. Trịnh Bá Quý ủy viên 3 ThS. Đỗ Sinh Trường ủy viên
Hội đồng 16 Hội đồng 35
1 ThS. Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Hoàng Tú Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Lan Anh Thư ký 2 ThS. Vũ Minh Yến Thư ký
3 ThS. Chu Thị Quyên ủy viên 3 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Bình ủy viên
Hội đồng 17 Hội đồng 36
1 TS. Trần Tiến Dũng Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Mạnh Cường Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Thị Hương Lan Thư ký 2 ThS. Trần Thanh Hùng Thư ký
3 ThS. Hoàng Quang Huy ủy viên 3 ThS. Đỗ Ngọc Sơn ủy viên
Hội đồng 18 Hội đồng 37
1 TS. Phạm Văn Hà Chủ tịch 1 TS. Đỗ Văn Tuấn Chủ tịch
2 ThS. Đăng Quỳnh Nga Thư ký 2 ThS. Nguyễn Trung Phú Thư ký
3 ThS. Ngô Thị Bích Thúy ủy viên 3 ThS. An Văn Minh ủy viên
Hội đồng 19 Hội đồng 38
1 ThS. Phạm Văn Hiệp Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Bá Nghiễn Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Thanh Hải Thư ký 2 ThS. Đoàn Văn Trung Thư ký
3 ThS. Nguyễn Tuấn Tú ủy viên 3 ThS. Đỗ Sinh Trường ủy viên
 
5.  Một số lưu ý
  • Những Thầy (cô) hướng dẫn ĐATN nhưng không tham gia trong các hội đồng trên thông báo cho sinh viên do các Thầy (cô) hướng dẫn sẽ bảo vệ tại các hội đồng theo danh sách file đính kèm, đồng thời các Thầy (cô) gửi phiếu điểm đánh giá hướng dẫn cho Hội đồng trước ngày 07/05/2019.
  • Sinh viên trong các hội đồng liên lạc với cô Huệ (giáo vụ khoa) để chuẩn bị phòng bảo vệ Tốt nghiệp.
  • Ngày 07/05/2019, thư ký hội đồng nhận hồ sơ bảo vệ tại Giáo vụ khoa. Sau buổi bảo vệ, thư ký hội đồng nộp về khoa các hồ sơ theo yêu cầu.
  • Thời gian nộp kết quả cho đ/c Huệ (giáo vụ khoa) chậm nhất vào ngày 14/05/2019.
Danh sách phân công hội đồng đồ án tốt nghiệp ĐH-K10 đợt 2 sinh viên tải xuống tại đây.
Update lịch thay đổi hội đồng bảo vệ sinh viên xem tại đây.
Ý kiến bình luận
 
 
 
Liên kết website
liên kết 1Bằng khen của Thủ tướng Chính phủCông ty ITGGameLoftliên kết 3Misa
Copyright © 2013 Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 - nhà A1 - Khu A - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831), Fax: 84.4.7655261, Email: contact@fit-haui.edu.vn
tuoi tre khoa cntt ren duc luyen tai vi tuong lai tuoi sang
Tuổi trẻ khoa CNTT rèn đức luyện tài vì tương lai tươi sáng